رزگاری کورد

Wednesday, October 05, 2005

اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی کرد

اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی کرد
در زندانهای ارومیه و سنندج

واحدخبر – تهران

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار اسامی زندانیان سیاسی کرد و استمداد از مراجع ذیصلاح و نهادهای مدافع حقوق بشری، مترصد است توجه وجدانهای بیدار را نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی کرد جلب کند. تلاش برای آزادی و یا تخفیف درمحکومیت اینگونه زندانیان، بعنوان اقدامی انسانی مورد درخواست این سازمان است، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ازتمامی انسانهای آزادیخواه و بشر دوست در سراسر جهان تقاضای یاری و مساعدت دارد. ذیلا لیست اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی کرد در زندانهای ارومیه و سنندج آورده میشود، هرچند این لیست تنها معدودی از زندانیان کرد را دربرمیگیرد، اما سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، امیدوار است در آینده بتواند اسامی تمامی زندانیان سیاسی کرد را منتشر کند:


1. عثمان مصطفی پور، فرزند حسین، متولد1347، اهل پیرانشهر، تاریخ دستگیری 24/4/1370، نوع جرم: ارتباط و وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: 25 سال.
2. ابراهیم خورندی، فرزند عبدالکریم، متولد 1352، اهل بوکان، تاریخ دستگیری 1369، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: 25 سال.
3. محمد وارونه، فرزند رحمان، متولد 1349، اهل بوکان، تاریخ دستگیری: 25/8/1375، نوع جرم: ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: 18 سال. تخفیف و عفو 9 سال.
4. خالد استاد قادری، فرزند شریف، متولد 1347، اهل بوکان، تاریخ دستگیری:22/4/1375، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: 20 سال.
5. عزیز محمد جانی، فرزند رحمت اله، متولد 1338، اهل مهاباد، تاریخ دستگیری: 7/2/1371، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: 20 سال.
6. حسین کرمی، فرزند حمزه، متولد 1342، اهل سردشت، تاریخ دستگیری:9/9/1372، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: 20 سال.
7. محمد امین فروتن، فرزند قادر، متولد 1337، اهل کلور بوکان، تاریخ دستگیری: 1375، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: 15 سال.
8. اسعد مازوجی، متولد 1350، اهل مهاباد، تاریخ دستگیری: 1374، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: 10 سال.
9. خالد فریدونی، فرزند حسن، متولد 1342، اهل مهاباد، تاریخ دستگیری: 10/6/1379، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
10. عمر تقی پور، فرزند محمد رسول، متولد 1345، اهل بوکان، تاریخ دستگیری: 10/6/1379، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
11. محمد نظری، فرزند حمداله، متولد 1350، اهل شاهیندژ، تاریخ دستگیری: 18/2/ 1373، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
12. سید طاهر عبداله پور ، فرزند سید صالح، متولد 1350، اهل مهاباد، تاریخ دستگیری: 1371، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
13. رسول عبداله پور، اهل نقده، تاریخ دستگیری: نامشخص، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب دموکرات کردستان ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
14. سعید سنگر، فرزند مصطفی، متولد 1352، اهل پیرانشهر، تاریخ دستگیری: 10/6/1379، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
15. حسین حمزه ولی شجاع، فرزند حمزه، متولد 1357، اهل پیرانشهر، تاریخ دستگیری: 2/5/1380، نوع جرم : ارتباط وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
16. حسن محمودی، فرزند ابراهیم، متولد 1354، اهل پیرانشهر، تاریخ دستگیری 23/8/1377، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به یکیتی شورشگیران، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
17. حامد مینازاده ، فرزند عزیز، متولد 1349، اهل بوکان، تاریخ دستگیری 22/5/1371، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به حزب خبات، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: 20 سال.
18. ناصر ساطوری، فرزند غفور، متولد 1348، اهل سقز، تاریخ دستگیری: 17/2/1370، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به سازمان کومه له، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: 20 سال.
19. مهدی زایله یا زاویه، فرزند یداله، متولد 1349، اهل سنندج، تاریخ دستگیری 1372، نوع جرم : ارتباط یا وابستگی به سازمان کومه له، نام زندان: مرکزی ارومیه، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
20. مجید رحمانی، اهل تازه آباد جوانرود، تاریخ دستگیری: 1379، نوع جرم : اتهام جاسوسی برای دولت عراق ، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: 16 سال.
21. محمود رحمانی، اهل تازه آباد جوانرود، تاریخ دستگیری: 1379، نوع جرم: اتهام جاسوسی برای دولت عراق، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: 17 سال.
22. محمد ویسی، اهل تازه آباد جوانرود، تاریخ دستگیری: 1379، نوع جرم : اتهام جاسوسی برای دولت عراق، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: 18 سال.
1. حبیب اله نادری، اهل جوانرود، تاریخ دستگیری: 1379، نوع جرم : اتهام جاسوسی برای دولت عراق، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: 18 سال.
2. مسعود حسین پناه، اهل سنندج، تاریخ دستگیری: 1381، نوع جرم :همکاری با سازمان کومه له، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: زندان ابد.
3. جمال زارعی، اهل سنندج، تاریخ دستگیری: 1382، نوع جرم : وابستگی یا همکاری با سازمان کومه له، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: 7 سال.
4. آزاد صادقی، اهل سنندج، تاریخ دستگیری: 1382، نوع جرم : وابستگی یا همکاری با سازمان کومه له، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
5. توفیق مرادی، اهل مریوان، تاریخ دستگیری: 1381، نوع جرم: وابستگی یا همکاری با سازمان کومه له، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
6. ناصر صدقی، اهل سنندج، تاریخ دستگیری: 1380، نوع جرم : وابستگی یا همکاری با سازمان کومه له، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: اعدام با یک درجه تخفیف تبدیل به ابد.
7. سید حجت ابراهیمی، اهل سنندج، تاریخ دستگیری: 1382، نوع جرم : وابستگی یا همکاری با سازمان کومه له، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: 3 سال و تبعید به زندان ملایر.
8. جمال حسینی، اهل سنندج، تاریخ دستگیری: 1381، نوع جرم : وابستگی یا همکاری با سازمان کومه له، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت: 5 سال.
9. انور عزیزی، اهل سقز، تاریخ دستگیری: 1382، نوع جرم : وابستگی یا همکاری با حزب خبات، نام زندان: مرکزی سنندج، مدت محکومیت:3 سال.

شایان ذکر است ملا جاسم دلنشین و ایوب جهانگیری که در تاریخ 24 / 4 /1370 به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران دستگیر شده بودند و همچنین صالح گودرزی و ساسان علی کنعان که به اتهام ارتباط با سازمان کومه له در سالهای 1379 و 1382 دستگیر شده بودند اعدام گردیده اند.

تهران:سه شنبه 5 مهر 1384/ 27 سپتامبر 2005


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

Tuesday, August 02, 2005

رويا طلوعى / به داد مردم كردستان برسيد

موج خشونت‌ها در كردستان اوج مى‌گيرند و هر روز جوانان بيشترى از سوى نيروهاى انتظامى و امنيتى كشته مى‌شوند. علت فشار و سركوبى است كه طى ده‌ها سال بر مردم كرد روا داشته مى‌شود. خانم رويا طلوعى مى‌گويد: ”من بعنوان يك زن كرد و همچنين به عنوان يكى از مدافعان حقوق بشر در كردستان از همه‌ى مدافعان حقوق بشر در جهان درخواست مى‌كنم كه بيايند و به اين مسائل كردستان رسيدگى كنند. جوانان بسيارى از ما كشته شده و متأسفانه دارند فضا را خشن‌تر هم مى‌كنند.” خانم دكتر رويا طلوعى، از فعالان حقوق بشر كردستان در گفتگويى با صداى آلمان.
گفتگو: داود خدابخش
دويچه‌وله: خانم طلوعى، تحصن فعالان سياسى و فرهنگى در سنندج در برابر استاندارى كردستان به كمجا انجاميد؟
رويا طلوعى: تحصنى كه انجام شد، بعلت قول مساعدى كه از سوى معاون سياسى استاندار جهت پيگرى مطالباتمان داده شد، فعلا به پايان رسيده و ما منتظريم كه كميته‌اى كه براى تحصن تشكيل داده‌ايم، پيگير اين مسئله بشود. اگر به مطالباتمان رسيديم كه چه بهتر و اگر نه، مجددا اقدامات مسالمت‌آميز مدنى را ادامه خواهيم داد.
دويچه‌وله: مطالبات شما چه بوده‌اند؟
رويا طلوعى: مهم‌ترين مطالبات ما آزادى زندانيان سياسى، بويژه زندانيان سياسى كرد و مخصوصا آزادى دستگيرشدگان اخير در شهرهاى كردنشين، محاكمه‌ى علنى قاتلان شوانه قادرى كه به طرز فجيعى در مهاباد به قتل رسيده و همچنين ديگر كشته‌شدگان حوادث كردستان، ممنوعيت اعدام كودكان زير ۱۸ سال، بويژه كه اعدام اخير دو نوجوان در مشهد را ما محكوم كرديم، همچنين فضاى رعب و وحشتى را كه در كردستان هست كه خواستيم كه نبايد ادامه يابد، احقاق حقوق اساسى مردم كرد بايد تحقق يابد و درخواست‌هايى از اين قبيل كه به اطلاع نمايندگان دولت در استان كردستان رسانديم.
دويچه‌وله: چه تعدادى در اين تحصن شركت داشتند؟ آيا حمايت‌هاى مردمى هم بود؟
رويا طلوعى: بله، ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از فعالان مدنى بودند كه طبعا فعالان مدنى همان كسانى هستند كه در داخل خود مردم هستند و NGOهايى مختلفى را تشكيل مىدهند. البته تصميم ما براى اين تحصن خيلى سريع و كم‌وقت بود. با توجه به اينكه اين امكان بود كه در اين تحصن درگيرى‌هايى پيش بيايد و ما مايل بوديم جلوگيرى كنيم از هرگونه درگيرى و خشونت، در چند ساعت وقتى كه در اختيار داشتيم، دوستان فرهنگى و اجتماعى‌مان را دعوت كرديم.
دويچه‌وله: خانم طلوعى وضعيت در شهرهاى ديگر الآن چگونه است؟ گفته‌ مى‌شود، ديروز شنبه مردم شهر بانه به پشتيبانى از مردم مهاباد و ديگر شهرهاى كردستان دست به تظاهرات زده‌اند و نيروهاى امنيتى در برخورد با آنها كار را به خشونت كشانده‌اند. الآن وضعيت چگونه است؟
رويا طلوعى: در مورد شهر بانه من امروز با خانواده‌ام تماس داشتم. متأسفانه دو جوان در بانه بار ديگر توسط نيروى انتظامى به قتل رسيده‌اند. مردم مغازه‌ها را بسته‌اند و اعتراض داشتند. تا جايى كه خانواده‌ام گفته‌اند، خشونت خيلى شديد نبوده، ولى اگر اخبار دقيق‌ترى هم باشد، فعلا بنده در جريان نيستم.
مشكلى كه هست، برخوردهاى خشنى است كه با مردم كردستان صورت مى‌گيرد. قتل جوانانى مثل شوانه چيز جديدى در كردستان نيست. ۲۶/۲۷ سال است كه ما با اين مشكل مواجه هستيم. آقاى تنهاييان در سنندج كشته شد و به‌طرز فجيعى زير شكنجه به قتل رسيد و موارد ديگرى از اين قبيل. جوانانى بنام‌هاى سيروان انورى، خباط مصطفى‌زاده و حتا برادر خود من بابك طلوعى در سال ۷۱ بدست پاسدارى با شليك گلوله كشته شد و خيلى از جوانان ديگر در مناطق ديگر كردستان. اين دردى است كه مردم كردستان سالها داشته‌اند و فقط مى‌توانم بگويم كه سال‌هاى اخير و تقريبا در اين زمان است كه مردم شهامت آن و فضاى آن را پيدا كرده‌اند كه اعتراضاتشان را علنى كنند.
من بعنوان يك زن كرد و همچنين به عنوان يكى از مدافعان حقوق بشر در كردستان از همه‌ى مدافعان حقوق بشر در جهان درخواست مى‌كنم كه بيايند و به اين مسائل كردستان رسيدگى كنند. جوانان بسيارى از ما كشته شده و متأسفانه دارند فضا را خشن‌تر هم مى‌كنند.
دويچه‌وله: آيا شما خبرهايى داريد مبنى بر اينكه تشنج‌ها دارند ادامه پيدا مى‌كنند، يا اينكه وضعيت رو به آرامش است؟
رويا طلوعى: البته بايد بگويم كه ما بعنوان فعالان فرهنگى و مدنى مايليم كه اعتراضاتمان را بصورت مسالمت‌آميز و بدون خشونت برگزار كنيم. ما تجربه‌ى سوم اسفند سال ۷۷ در سنندج را داريم. و اين بسيار غم‌انگيز بود. جوانان ما در تظاهرات آن موقع كشته شدند. اگر ما بتوانيم فضايى پيدا كنيم كه بصورت مسالمت‌آميز مطالباتمان را مطرح كنيم و در عين حال كمترين خشونت و كمترين هزينه را داشته باشد، طبعا همه استقبال مى‌كنند. منتها خيلى متأسفم از برخوردهاى خشنى كه با ما مى‌شود. براستى مردم كرد خشونت‌طلب نيستند. اميدوار نظام حاكم بر ايران اين را بفهمد و فضاى طرح مطالبات و همچنين اعتراضات مسالمت‌آميز مدنى را به ما بدهد.
دويچه‌وله: گفته مى‌شود كه براى فردا دوشنبه هم يك مراسم اعتراضى را اعلام كرده‌اند. آيا اين درست است؟
رويا طلوعى: بله، تا آنجا كه من بصورت شايعه شنيده‌ام كه البته خودم اين برگه‌هايى كه پخش شده را نديده‌ام، منتها شايعه در سطح سنندج هست، براى فردا از مردم براى تظاهرات دعوت شده است. من بعنوان يك شهروند از صميم قلب آرزو مى‌كنم كه اگر قرار است مراسمى هم برگزار شود، در نهايت مسالمت و بدون خشونت صورت گيرد.
دويچه‌وله: سئوال آخر اينكه، نتيجه‌ى اين گزارش هيئت تحقيق و تفحص چه شد كه قرار بود به وزارت كشور ارائه شود؟
رويا طلوعى: تا آنجا كه من اطلاع دارم، فعلا نتيجه‌اى اعلام نشده. آنچه كه مردم را ناراحت كرده، اظهارات فرماندار مهاباد بوده كه گفته در اثر كالبدشكافى شكاف در سينه‌ى شوانه قادرى ايجاد شده. اين در حالى است كه اعترافات يك سرباز كه در سطح اينترنت هم پخش شده و نحوه‌ى شكنجه و كشتن شوانه را بيان كرده، نشان مى‌دهد كه آنها زنده زنده شكم شوانه را مى‌بريدند كه به سينه‌اش مى‌رسيده. حتا ته سيگارهايشان را هم در زخم‌ها و جاى گلوله‌ى شوانه خاموش مى‌كردند. از اين آثار فيلمبردارى و در سطح استان كردستان پخش شده و از اين رو احساسات مردم بسيار جريحه‌دار شده است. اميدوارم اين هيئت تحقيق بتواند واقعا منصفانه تحقيق كند و حق خانواده‌ى شوانه و حق همه‌ى مردم كرد اعاده شود.
دويچه‌وله: خانم طلوعى خيلى متشكرم از توضيحات مبسوطى كه در اختيار ما گذاشتيد.
رويا طلوعى: خيلى ممنون و متشكر از زحمات شما

Sunday, July 31, 2005

رزگاری کورد

رزگاری کورد

Monday, May 23, 2005

davai le bordn

dostani barezm
lav mavai 2 mangi peshoda ba bonai alozi o giro grfti zor ba bonay nishtaje boon la vlateki dika namtvaniva nosravaieki rekopek arasta kam.harchand avroka vazei siasi kurdostan ba taibat nzik bonava la entkhabati dahatooi sarok komari la iran arki zortri bo mn pek dena.
avash ka bav fonta danoosm ba hoi avaia ka estaka namtovaniva ka computerek ka fonti kordi yan farsi habe estfadai le bkam va avash ka haya ba lotfi dostan yan ba kalk vargrtn la ktebkhanakana.
zori pe narahat boom ka bistoma doosti khoshavist Dr Roya Toloui girava va tooshi grfteki zor bova.hivadarm harchi zotr azad beto bardavam be la sar tekoshanakai.
bratan
omid

Sunday, May 08, 2005

دادگایی‌كردنی‌ دوو رۆژنامه‌وانی‌ كورد

كۆبوونه‌وه‌ی‌ دادگایی‌كردنی‌ "سه‌عید ساعدی‌"‌و "ئیجلال قه‌وامی‌" له‌ رۆژنامه‌وانان‌و چالاكانی‌ بواری‌ رامیاری‌، رۆژی‌ 10/2/1384ی‌ هه‌تاوی‌، له‌ له‌قی‌ 4ی‌ دادسه‌رای‌ "ئینقلاب"ی‌ سنه‌دا به‌ڕێوه‌چوو. له‌م كۆبوونه‌وه‌‌و دادگایی‌كردنه‌دا بازپۆرس (شێخ لوو) تاوانه‌كانی‌ ئه‌م دوو رۆژنامه‌وانه‌ی‌ به‌م جۆره‌ راگه‌یاند: سووكایه‌تی‌ به‌ رێبه‌ری‌ باڵای‌ شۆڕش‌و شته‌ پیرۆزه‌كان، دژوه‌ستانه‌وه‌ له‌ هه‌مبه‌ر ئاسایشی‌ نه‌ته‌وه‌یی‌ له‌ رێگه‌ی‌ پرۆپاگه‌نده‌كردن بۆ ته‌حریمی‌ هه‌ڵبژاردن، په‌ره‌پێدان به‌ كێشه‌ی‌ ناوخۆیی‌ قه‌ومییه‌ته‌كان، پیشاندانی‌ دیمه‌نێكی‌ ناكارامه‌ له‌ شۆڕشی‌ ئیسلامی‌، سووكایه‌تی‌ به‌ به‌رپرسانی‌ داموده‌زگاكانی‌ نیزام‌و . . . .له‌ درێژه‌ی‌ ئه‌م دادگایی‌كردنه‌دا ئه‌م دوو كه‌سه‌ سه‌ره‌ڕای‌ ئه‌وه‌یكه‌ ئاماژه‌یان به‌وه‌دا كه‌ باوه‌ڕیان به‌ ئه‌و قسانه‌ هه‌یه‌ كه‌ له‌ زانكۆی‌ كوردستان ده‌ربان بڕیوه‌‌و ره‌خنه‌یان له‌ عه‌قڵانییه‌تێك هه‌یه‌ كه‌ ناتوانێت ئازادی‌‌و دێموكراسی‌ ده‌سته‌به‌ر بكات، ته‌واوی‌ تاوانه‌كانیان ره‌ت كرده‌وه‌‌و به‌ به‌ڵگه‌هێنانه‌وه‌ ئه‌م چه‌شنه‌ تاوانانه‌یان به‌درۆ خسته‌وه‌. بازپۆرس شێخ لوو به‌ بڕیاری‌ دانانی‌ به‌ڵگه‌یه‌كی‌ چوارده‌ میلیۆن تمه‌نی‌ تاوانبارانی‌ به‌ شێوه‌یه‌كی‌ كاتی‌ ئازاد كرد‌و وتی‌: دواتر بانگ ده‌كرێنه‌وه‌‌و دیسان له‌م باره‌وه‌ ئه‌بێ‌ وه‌ڵام بده‌نه‌وه‌. جێی‌ ئاماژه‌یه‌ ئه‌م دوو كه‌سه‌ له‌ لایه‌ن به‌سیجی‌ خوێندكاری‌ زانكۆی‌ كوردستان، حه‌راسه‌تی‌ زانكۆی‌ كوردستان، ئیداره‌ی‌ گشتیی‌ ئیتلاعاتی‌ هێزی‌ ئینتیزامی‌ پارێزگای‌ كوردستان‌و. . .شكایه‌تیان لـێ‌كراوه‌‌و ئه‌مه‌ش سه‌رچاوه‌كه‌ی‌ ده‌گه‌ڕێته‌وه‌ بۆ وته‌كانی‌ ئه‌م دوو كه‌سه‌ له‌ كۆبوونه‌وه‌ی‌ "ره‌خنه‌یه‌ك له‌سه‌ر ریفۆرمخوازانی‌ كورد" كه‌ دوو هه‌فته‌ له‌مه‌وپێش له‌ زانكۆی‌ كوردستان له‌ سنه‌ به‌ڕێوه‌چوو
ba naghl la sity PDK.

Tuesday, April 12, 2005

trs yan tooraey

amnish vlatakam barav handaran baje hesht.zor jaran la khom daprsi ka bo hamoo halden adi kho kas namene la baram bar zordary o kona parasty da ravaste.balamkatek ka to tanya dang bi va kas ba havart naya av jar zindan o ashkanja den bo peshvazt.
amn hal nayam ka gianm zor bo shirin bet balam pem khosh nia vak savilkayek khom bdam ba dastava balkoo damhave la har shvenek bm bardavam dji zor dari o kona paraty ravastm va shan da nakham.
nalem natrsavm balam torayim zortra la trs boya har shar dakam o danabazm.

Thursday, March 24, 2005

پیویستی یه ک گرتوویی حیزبه کوردیه کانی ئوپوزسیون

به‌ چاوخشاندنیک به‌ ‌ئه‌زموونی سیاسی ئه ‌حزاب و ریکخراوه‌ کوردییه‌ کان له‌ 25‌ سالی رابردوو دا بومان ده ‌رده‌ که‌وی که‌ ئیمه‌ تا چ راده‌ یه ‌ک له‌ زوربه‌ی بواره‌ کانی چالاکی و خه‌بات دا له‌ پاشه‌ کشه‌ دابووین.ئه گه ر چی پیلانه کانی جمهوری ئیسلامی هوییکی زوری ئه م شکه ستانه بوون به لام ئیستا کاتی پیدا چوونه وهی گوناهه کانی خومانه. ئیمه‌ ته ‌نانه ‌ت نه‌ مانتوانیوه‌ به‌ شیوه‌ یه‌کی ئاشکرا و ره ‌سمی‌ کارنامه‌ی سیاسی چه ‌ندین ساله ‌مان لیک بده ‌ینه‌ وه‌ و تا و تویی بکه ‌ین هه ‌تاکوو بزانین ئه ‌گه‌ر سه‌ رکه ‌وتنمان به‌ ده‌ ست نه‌ هیناوه‌ و شکستمان خواردوه‌ هویه ‌کانی چی بوون. پاشان هه ‌تاکوو بتوانین له‌ ئه ‌زموونی سه‌ رنه‌ که ‌وتنه‌ که‌ مان بو ده ‌ست نیشان کردنی ریبازیکی سیاسی نوی، بو پیک هینانی کولتوریکی سیاسی کارامه‌ و کاریگه ‌ر و هه ‌روه‌ ها بو دارشتنی به ‌رنامه ‌یه ‌کی کاری تازه‌ که ‌لک وه ‌رگرین. له‌ هه ‌ل و مه ‌رجیکی ئاوا ناروون دا، له‌ فه‌ زایه ‌کی پر له‌ پرسیاری بی ولام دا ده ‌نگی داخوازی بو پیک هینانی به‌ره ‌یه‌ کی‌ یه ‌کگرتووی سیاسی و ئیتلافیکی حیزبی ده بی له‌ لایانی ریکخراوه‌ سیاسیه ‌کانی روژهه‌لاتی کوردستان به ‌رز بکریته‌ وه‌ . به‌ له‌ به ‌رچاوگرتنی ئه ‌وه‌ ی که‌ یه ‌کگرتن و نیزیک بوونه‌ ی ریکخراوه‌ کوردییه ‌کان له‌ یه‌ کتر ئاوات و ویستی هه ‌میشه ‌یی جه ‌ماوه ری کوردستانی بووه‌، و هه ‌روه‌ ها به‌ له ‌به‌ رچاوگرتنی په ‌سند کردنی مودیلی چاره‌سه ‌ری فید یرالی له‌ لایان چه ‌ندین ریکخراو و که‌سایه ‌تی روژهه‌لاتی کوردستانه ‌وه‌ که‌ بوته‌ هوی نیزیک بوونه ‌وه‌ی پوزیسیون و هه ‌لویستی هاوبه ‌شی ئه‌ م حیزبانه،‌ موناقشه‌ یان پیک هینانی به‌ره‌ یه ‌کی کوردستانی (لانی که‌م له‌‌ رواله ‌ت دا) له‌ هه ‌موو ده ‌میک زیاتر خوی به ر چاو ده خا
هیوادارین سه رکردایه تی حیزبه سیاسیه کان به ره و رووخاندنی ناکوکی و دزایه تیه کانی نیو خو هه نگاو هه لینن و به ره ییکی یه کگرتوو بو به ربه ره کانه له گه ل پیلانه کانی جمهوری ئیسلامی وه هه روه ها ئاماده بوون له به رابه ررووداوه کانی داهاتووی ئیران بو به دی هینانی ئامانجه کانی گه لی چه وساوه ی کوردی روز هه لات ساز بکه ن.